- جمعه 4 اسفند 1402
  - 2024 . February . 23

  <h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
  <h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

  بازرگان و بازرگاني و تاجر و تجارت در طول حيات اجتماعي بشر بانحاء مختلفه وجود داشته و امر تجارت قدمتي بقدمت حيات اجتماعي بشر را دارد و جامعه اردبيل نيز از اين امر مستثني نيوده ، ولي عوامل سياسي و جنگ و روابط بين المللي پيوسته در جريانات اقتصادي و بازرگاني شهرها و كشورها تأثر گذار است . با نگرش به سوابق و بررسي پيشينه امور ، اتاق بازرگاني و صنايع شعبه اردبيل به شرح زير تأسيس گرديده است .


  از سال 1365 تأسيس اتاق بازرگاني از طرف چند نفر از بازرگانان و صاحبان صنايع و افراد دلسوز و آگاه كه به اهميت وجود اتاق واقف بودند درخواست شده است و در تاريخ 71/04/22 در جلسه متشكله در محل اجاره‌اي اتاق (طبقه دوم بازار اسلامبول اردبيل) با حضور مديران كل صنايع و بازرگاني و تعدادي از تجار و صاحبان صنايع اولين انتخابات هيأت مؤسسن برگزار مي‌گردد كه در نتيجه آقايان مشروحه زير:
  1-آقاي حاج غفور شايان اصل
  2-آقاي حاج حسين مراد جو
  3-آقاي حاج سيد ناصر رئيسي
  4-آقاي عبدالرضا بيگناه
  5-آقاي الحاج فيض ا… وثوقي ايراني، بعنوان اعضاء هيأت مؤسس انتخاب مي‌شوند .

  بعد از انتخابات در روز سه شنبه مورخ 71/04/23 با حضور نماينده مجلس و معاونت استانداري و مدير كل بازرگاني آذربايجان شرقي و رؤساي ادارات صنايع و بازرگاني اردبيل اولين محل به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شهرستان اردبيل بعد از تلاوت قرآن مجيد به نام خداوند متعال افتتاح مي‌گردد . و اين امر با پيگيريهاي لازمه از طريق هيأت مؤسسين منجر به صدور آگهي انتخابات اولين دوره اتاق جديد التأسيس بازرگاني و صنايع و معادن ايران شهرستان اردبيل در روزنامه كيهان به تاريخ سه شنبه مرداد ماه 1374 داير به اخذ فرم داوطلبي جهت اطلاع چاپ مي‌شود و در تاريخ يكشنبه 23 مهر ماه 1374 ، مندرج در روزنامه كيهان تاريخ اخذ رأي راروز دوشنبه مورخ 74/08/08 اعلام مي‌دارد كه اين انتخابات بعدا بعلل عدم رعايت موازين قانوني ابطال مي‌گردد و بعد از ابطال اين انتخابات آگهي ديگري ، روز اخذ رأي در روزنامه كيهان تاريخ اخذ رأي را روز پنجشنبه 74/12/17اعلام مي‌دارد كه در روز معينه انتخابات انجام و 15 نفر بعنوان اولين هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شعبه ايران انتخاب مي‌شوند و در جلسه مورخ 75/04/10 در محل اتاق نسبت به انتخاب هيأت رئيسه اقدام مي‌شود و طبق دفتر صورتجلسات اولين جلسه هيأت رئيسه اتاق در ساعت 15 روز شنبه به تاريخ 75/07/28 بعد از تأييد اتاق ايران و ارسال مدارك و مهرها تشكيل گرديده و رسما موجوديت خود را اعلام و با نام خداوند متعال و با استعانت از قدرت لايزال الهي شروع به فعاليت و انجام وظايف قانوني نموده است .

  در اولين جلسه بكارگيري دبير و افتتاح حساب و تعيين دارندگان صاحب امضاء مجاز و خط مشي و نحوه فعاليت اتاق ترسيم و تبيين و تصويب مي‌شود و بدين نحو فعاليت اتاق در اردبيل آغاز مي‌شود و تا تاريخ 77/9/26 هفدهمين جلسه خود را هيأت رئيسه تشكيل مي‌دهد و در اين جلسه دستورالعمل اجرائي انتخابات نمايندگان دومين دوره تاق مورد بحث قرار مي‌گيرد و با توجه به اينكه معاونت محترم اجرائي و امور مجلس اتاق ايران اعلام مي‌دارد مدت اولين دوره هيأت نمايندگان اتاق اردبيل در اسفند ماه سال 1377 منقضي مي‌شود و مي‌بايستي ليست اسامي اعضاء با تعيين رشته فعاليت در بخش بازرگاني و بخش صنعت و بخش معدن با ذكر شماره كارت عضويت معتبر به امور شعب اتاق ايران ارسال مي‌شود و متعاقب آن چهار نفر بعنوان هيأت نظارت بر انتخابات معرفي مي‌گردد و در پي آن آگهي مربوط به فرم داورطلبي جهت اطلاع داوطلبين درروزنامه هاي كثير الانتشار كيهان و همشهري منتشر شده و بعد از آن در آگهي منتشر شده و بعد از آن در آگهي منتشره بعدي هنگام اخذ رأي را روز چهارشنبه به تاريخ 77/11/07 از ساعت 8 صبح لغايت 6 بعد از ظهر اعلام مي دارد ودر قبال اين آگهي در پاسخ درخواست مسئولين اردبيل اتاق ايران موافقت مي‌نمايد كه روز اخذ رأي به روز يكشنبه مورخ 77/11/25 تغيير يابد كه بعد از اخذ رأي در روز فوق و شمارش آراي مأخوذه حائزين اكثريت آراء به شرح زير داراي رأي بوده‌اند:


  بخش بازرگاني بخش صنعت بخش معدن:


  1- عبدالرضا بيگناه 45 رأي
  2-سيد ناصر رئيسي 52رأي
  3-لطيف محسني47 رأي
  4- عيسي شاهي زارع 32 رأي
  5-محمد رضا حريري 50رأي
  6- حسين مرادجو 27رأي
  7-فيض ا… وثوقي 39رأي
  8- جعفر يسري 24رأي
  9-حسن عرشي 22رأي
  10- نعيم پورنادري 23رأي
  11-علي شيخ گرمچي 22رأي
  12- ابوالفضل احدزاده 23رأي
  13-حسن نصيريان 19رأي
  14- مصطفي ارمكان 18رأي
  15-علي اياره امامچاي 16رأي
  ضمنا افراد مشروحه ذيل بعنوان ذخيره در موارد انصراف كانديداتور (انتخاب شونده) به ترتيب رأي موجود در بخشهاي بازرگاني :
  1-سيد حسين حيدري با14 رأي
  2-رحيم اعتباري با 10 رأي
  3-مير اسد اسد شهباري با 8 رأي
  4-كاظم كباري صديق با 7 رأي
  5-عليرضا ودودي با 7 رأي ، و در بخش صنعت امامويردي دانشور عالي با 10 رأي لحاظ گرديدند .
  سپس آگهي لازمه جهت اطلاع رأي دهندگان در روزنامه كيهان به تاريخ 77/12/02 منتشر تا در صوت داشتن اعتراض در مدت قانوني رأي دهندگان اعلام دارند و چون اعتراضي وارد نشده بود لذا انتخابات مورد تأييد واقع و اولين جلسه هيأت نمايندگان در تاريخ 77/12/12 روز چهارشنبه در ساعت 5 بعد از ظهر به رياست سني الحاج آقاي حسن عرشي تشكيل جلسه داده و ضمن تحويل اعتبارنامه ها نسبت به انتخابات هيأت رئيسه با رأي مخفي اقدام نمودند كه در نتيجه :

  آقايان :
  1- سيد ناصر رئيسي با 10 رأي بعنوان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اردبيل
  2- مهندس رضا حريري اردبيلي با 1 رأي نايب رئيس اول
  3- آقاي الحاج فيض ا… وثوقي ايراني با 10 رأي نائب رئيس دوم
  4- عيسي شاهي زارع با 13 رأي عضو هيأت رئيسه و خزانه دار
  5- عبدالرضا بيگناه با 10 رأي عضو هيأت رئيسه و منشي به مدت چهار سال انتخاب شده‌اند و ضمنا آقاي الحاج فيض ا… وثوقي در اين جلسه بعنوان نماينده اتاق اردبيل ايران نيز انتخاب مي‌شوند . و لازم است از فقدان آن يار پرتلاش و انسان واقعي كه در جوار رحمت الهي است يادي شود و از خداوند غفران و رحمت مسئلت نمايئم .
  سپس به جاي ايشان آقاي الحاج عرشي تعيين و اقاي عيسي شاهي زارع بعنوان نماينده اتاق اردبيل در تاق ايران انتخاب شده‌اند .

  بدين ترتيب اتاق در اردبيل تشكيل و تاكنون به فعاليت خود با راهنماييهاي مسئولين و دست اندركاران دلسور و بسيار كاردان و آزموده و مهربان اتاق ايران طبق ضوابط و قوانين ادامه مي‌دهد. و اميد آنكه بيش از پيش در اثر راهنماييها و ارشادات و مساعدتهاي اتاق شاهد بر داشتن گامهاي مثبت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اردبيل در جهت رشد و توسعه اقتصادي و جلب بازرگانان و ايجاد تصميم در آنان براي سرمايه گذاري و اقدامات در صادرات غيرنفتي با شناخت كلي منطقه و استعدادهاي آن بردارد . انشاء ا

   

  ارتــباط با ما

  نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

  صندوق پستی: 13131-56158

  تلفن: 6-33742001 - 045

  فاکس: 33742002 - 045

  پیامک :3000392737

  ایمیل: Accima.ir@gmail.com

  فرم تمــاس

   

  کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

  طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه