- شنبه 26 خرداد 1403
- 2024 . June . 15

<h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
<h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

استعلام از ادارات
1- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها ( باامضای خود متقاضی ) (درمورد بند 1 متقاضی باید شخصا" بهاداره ثبت اسناد واملاک بخش ثبت شرکتهای محل خود مراجعه و طی درخواست کتبی تقاضای صدور اظهارنامه وگواهی پلمپ دفاتر جهت اخذ کارت بازرگانی بنماید )
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد .( با معرفی اتاق )
3- اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بربلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی(با معرفی اتاق )
4- خرید تمبر بمبلغ 100,000 ریال بحساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود .
5- اخذ کد اقتصادی
6- گواهی از گمرک اعمال ماده 7 عد م مبادرت به قاچاق ( با معرفی اتاق )

مدارک شخصی متقاضی

7- شش قطعه عکس 4* 6 (جدید ، ساده ، تمام رخ ، ترجیحا" رنگی وزمینه سفید و پشت نویسی شده ) .
8- اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه (داشتن حداقل سن 23 سال تمام )
7- اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار ( پشت ورو )
8- اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو )
9- اصل وفتوکپی مدرک تحصیلی ( حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.)
10-اصل سند مالکیت ششدانگ ودرصورت اجاره بودن محل ، اجاره نامه کد دار درسربرگ شورای اصناف به اضافه پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستور العمل صدور وتمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت وکسب وکار وتجاری باشد . (اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود)

فرمهای ارائه شده توسط اتاق جهت تائید

11-تائید فرم الف مربوط به حساب جاری متقاضی ( ضمنا" بایداز افتتاح حساب جاری 3 ماه گذشته باشد ، و درهنگام ارائه فرم تکمیل شده باید دسته چک همان حساب تائید شده جهت درج شماره سریالها در فرم مربوطه ارائه گردد،و همچنیندر خصوص چک برگشتی بانک باید اعلام نظر نماید )
12-تائید فرم (د) مربوط به تائید امضاء متقاضی توسط دفترخانه (فرمها ارائه خواهد شد.)

فیش های واریزی

13- فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان بمبلغ 2,000,000 ریال حق ورودی.
14-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزدبانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی (سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ 2,500,000 ریال ، سرمایه تا 2000,000,000 ریال مبلغ 4000,000 ریال ، سرمایه بیش از 000/000/000/2 ریال مبلغ 000/000/5 ریال )
15-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 500,000ریال
16- فیش پرداختی بهحساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانینزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 200,000 ریال عضویت در نشریه .
17-فیش پرداختی به حساب 0500042639609 بناماتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان اردبیل بمبلغ 500,000 ریال نزد بانک کار آفرین - یا فیش پرداختی به حساب 0338456228002 بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ 500,000 ریال نزد بانک ملی کارشناسان (برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه های کشاورزی یا صنعتی را باید انتخاب نماید.)
18-فیش پرداختی به حساب 0107387362006 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان به مبلغ 500,000 ریال برای مدرک دیپلم و لیسانس های غیر مرتبط ومبلغ 250,000 ریال برای دارندگان مدرک لیسانس اقتصادو مدیریت بازرگانی .

19-فیش پرداختی به حساب 2175760972004 بنام سازمان بازرگانی بمبلغ 440,000 ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .
20-اصل وکالت نامه رسمی درصورت داشتن وکیل بانضمام کارتشناسائی وکیل.

تذکرات

1- حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی می باشد.
2- کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتینمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .
3- هر شخص بیش از یک کارت بازرگانیاعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .
4- برای هر واحد ملکی فقط یک کارتبازرگانی صادر می گردد.
5- آدرسهای درج شده در اظهارنامه ثبتی، مفاصاحساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا هم مطابقت داشته باشند .
6- حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش وتحویل کارت الزامی است .

ارتــباط با ما

نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

صندوق پستی: 13131-56158

تلفن: 6-33742001 - 045

فاکس: 33742002 - 045

پیامک :3000392737

ایمیل: Accima.ir@gmail.com

 

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه